@شقایق
از خدا پرسیدم:اگر در سرنوشت ما، همه چیز را از قبل نوشته ای،پس آرزو کردن چه سود دارد؟خدا خندید و گفت:شاید در سرنوشتت نوشته باشم:هر چه آرزو کرد...