دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند…
سخنی از کوروش کبیر