پارس کلاب
loading
آسمان
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان همه
aidin22 javan_irani Sadeg1290 bar-bad-rafte Sadeg y1989 bsirtv Aaaainaz tak_tanha gifted_man
اخرین بازدیدکنندگان 56
bsirtv ati-ma2 b-del73 y1989 shahram930 Mohamad_dadashi saray javan_irani Aaaainaz gifted_man
آسمان آسمان 10 ساعت

????حسین جان????

????????گداے عشق تو از هرڪسے ڪه پا بخورد
تورا ڪه داشتہ باشد غمِ چہ را بخورد

????????تمام دغدغہ‌اش حسرٺ همین جملہ‌سٺ
خداڪند ڪه مسیرم بہ ڪربلا بخورد

آسمان آسمان 2 روز

????آرزوهایتان‌بہ‌حقیقت خواهدپیوست
اگر دایره‌ی باور وایمانتان‌رابزرگترڪنید
همیشہ‌حضور دارد
امشب‌باورهایتان‌راورق بزنید
باورهای‌منفےومحدودڪننده را دور بریزید
خداوندپشتیبان‌شماست????

???? ے????

آسمان آسمان 2 روز

چند آيه زيبا :


گفتم: خدا آخه این همه سختی؟ چرا؟
گفت: «انَّ مع العسر یسرا»
"قطعا به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/6)
⭐️
گفتم: واقعا؟!
گفت: «فإنَّ مع العسر یسرا»
حتما به دنبال هر سختی، آسانی است.(انشراح/7)
⭐️
گفتم: خب خسته شدم دیگه...
گفت: «لاتـقـنطوا من رحمة الله»
از رحمت من ناامید نشو.(زمر/53)
⭐️
گفتم: انگار منو فراموش کردی!
گفت:«اذکرونی اذکرکم»
منو یاد کن تا یادت باشم.
⭐️
گفتم: تا کی باید صبر کرد؟!
گفت: « وَ ما یدریک لَعلَّ السّاعة تکون قریبا»
تو چه می دانی، شاید موعدش نزدیک باشد.(احزاب/63)
«انّی اعلم ما لاتعلمون»
من چیزایی میدونم که شما نمی دونید.(بقره/ 30)
⭐️
گفتم: تو بزرگی و نزدیکیت برای من کوچک، خیلی دوره! تا اون موقع چی کار کنم؟
گفت: « و اتّبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله»
حرف هایی که بهت زدمو گوش کن، و صبر کن ببین چی حکم می کنم.
(یونس/ 109)
⭐️
ناخواسته گفتم: الهی و ربّی من لی غیرک (خدایا آخه من غیر تو کیو دارم؟!)
گفت: «الیس الله بکاف عبده»
من هم برای تو کافی ام.(زمر/36)
بیشتر...

آسمان آسمان 2 روز

ریشه انسانها ، فهم آنهاست،
یک سنگ به اندازه ای بالا می رود ،
که نیرویی پشت آن باشد
با تمام شدنِ نیرو ،
سقوط و افتادن سنگ طبیعی است!
ولی یک گیاه کوچک را نگاه کن ؛
که چطور از زیر خاک ها
و سنگ ها سر بیرون می آورد و حتی آسفالت ها و سیمان ها را می شکافد و سربلند می کند
هر فردی به اندازه این گیاه کوچک،
ریشه داشته باشد ،
از زیر خاک و سنگ ،
از زیر عادت و غریزه !
و از زیر حرف ها و هوس ها ،
سر بیرون می آورد و با قلبی از عشق ، افتخار می آفریند
ریشه ما ، همان " فهم " ما

آسمان آسمان 4 روز

????????????
????????
????

زن فقیری ڪه خانواده ڪوچڪے داشت، با یڪ برنامه رادیویے تماس گرفت و از درخواست ڪمڪ ڪرد.
مرد بے ایمانے ڪه داشت به این برنامه رادیویی گوش می داد، تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد.
آدرس او را به دست آورد و به منشی اش دستور داد مقدار زیادی مواد خوراڪی بخرد و برای زن ببرد. ضمنا به او گفت: وقتی آن زن از تو پرسید چه ڪسی این غذا را فرستاده، بگو ڪار شیطان است.
وقتی منشی به خانه زن رسید، زن خیلی خوشحال و شڪرگزار شد و غذاها را به داخل خانه ڪوچڪش برد. منشی از او پرسید: نمی خواهے بدانے چه ڪسی غذا را فرستاده؟
زن جواب داد: نه، مهم نیست. وقتی خدا امر ڪند، حتی شیطان هم فرمان می برد.
بیشتر...

آسمان آسمان 5 روز

????خنده‌بایدزدبه ریش‌روزگار
????ورنه دیریازودپیرت مےڪند
????سنگ اگرباشےخمیرت مےڪند
????شیراگر باشےپنیرت مےڪند
????باغ اگر باشےڪویرت مےڪند
????شاه اگر باشےحقیرت مےڪند
????ثروت‌اگرداری‌فقیرت مےڪند

آسمان آسمان 5 روز

????آدمے به هر چیزی ڪه بخواد مےرسه
اما خودش نمےخواد
فقط ڪافیه و اراده ڪنےهمین وبس
امید روزی ڪه همگےنتایج تلاشهای ببینیم

آسمان آسمان 6 روز

ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﮔﺮ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻣﯽ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ

ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﯿﻨﻢ ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻗﻠﺐ ﮐﺴﯽ

ﺩﻟﺸﮑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺍﺯ ﺭﯾﺸﻪ ﻭﯾﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮد

آسمان آسمان 7 روز

متنی بسیار زیبا از نیما یوشیج :

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگی
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮد..

ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .
ﻻﺍﻗﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ . . .
ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺑﺮﻋﮑﺲ
ﻣﯿﭽﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ . . .
ﺑﺮﺗﻨﻢ ﻣﯿﺸﺪ ﮔﺸﺎﺩ ﺍﯾﻦ
ﭘﯿﺮﻫﻦ . . .
ﺁﻥ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ، ﺳﺮﻣﺸﻖ
ﺁﺏ . . .
ﭘﺎﯼ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺟﺎﯼ
ﺧﻮﺍﺏ . . .
ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻭﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ
ﺍﺯ ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﯽ . . .
ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺪﺍﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻫﺮ ﮐﺴﯽ . . .
ﻋﻤﺮ ﻫﺴﺘﯽ ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ
ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﯿﺴﺖ . . .
ﺣﯿﻒ ﻫﺮﮔﺰﻗﺎﺑﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ! !????
بیشتر...

آسمان آسمان 7 روز

????زمانه‌ی عجیبیست....!
جمله‌ی "این مڪان مجهزبه دوربین مداربستہ است"
بیشتر اثر مےگذارد،تـا
"اَلَم یَعلَمْ بأنَّ اللهَ یَری"
آیا نمےبینی ڪه تو را میبیند

آسمان آسمان 7 روز

????????????
????????
????

????گوته می‌گوید:
????«اگر ثروتمند نیستی مهم نيست، بسیاری از مردم ثروتمند نيستند»؛
????«اگر سالم نیستی، هستند افرادی که با معلوليت و بیماری زندگی می کنند»؛
????«اگر زيبا نیستی، برخورد درست با زشتی هم وجود دارد»؛
????«اگر جوان نیستی، همه با چهره پیری مواجه می شوند»؛
????«اگر تحصيلات عالی نداری، با کمی سواد هم می توان زندگی کرد»؛
????«اگر قدرت سیاسی و مقام نداری، مشاغل مهم متعلق به معدودی انسان هاست»؛
????«اما، اگر عزت_نفس نداری، هيچ نداری..!!»

آسمان آسمان 9 روز

????

هرچی از دستت بر میاد انجام بده،

مابقی رو بسپار به و زمان....

فراموش نکن انسانهایی که

قلبشون زیباست، همیشه اند.

آسمان آسمان 9 روز

سهراب سپهری

آسمان آسمان 11 روز

????وقتی عصبانی هستید
????مواظب حرف زدنتان باشید
????عصبانیت شما فروکش خواهد کرد
????ولی حرفهایتان یک جایی
????باقی می مانند برای همیشه


????✨

آسمان آسمان 11 روز

زیباترین پست سال!!!! متنی زیبا از پرفسور سمیعی:

برای کسی که میفهمد،
هیچ توضیحی لازم نیست
و
برای کسی که نمیفهمد
هر توضیحی اضافه است

آنانکه میفهمند، عذاب میکِشند
و
آنانکه نمیفهمند، عذاب می دهند

مهم نیست که چه "مدرکی" دارید
مهم اینه که چه "درکی" دارید

مغزِ کوچک و دهانِ بزرگ
میلِ ترکیبیِ بالایی دارند

کلماتی که از دهانِ شمابیرون می آید
ویترینِ فروشگاهِ شعورِ شماست

پس وای بر جمعی که لب را
بی تامل وا کنند
چرا که کم داشتن و زیاد گفتن
مثلِ نداشتن و زیادخرج کردن است!

پس نگذارید زبانِ شما
از افکارتان جلو بزند!!!
پروفسور سمیعی????????????
بیشتر...