زندگیم خوب بود...
درسم خوب بود...
کارم رو برنامه بود...
تو مهمونیا تو جمع بودم ...
خوابم به موقع بود ..
تا اینکه یه از خدا بی خبری اومد گفت:
واقعا گوشیت اینترنت نداره؟