تنهایی رو دوس دارم چون انهایی ک باعث این تنهایی شدن دیگر در تنهاییم نیستن