دکتر شریعتی
کسی که زیبایی اندیشه پیدا کرده باشد
زیبایی بدنش را نشان نمیدهد