قدیما
یه پنجشنبه جمعه بود
یه خونه مادربزرگ
این روزا پر از تعطیلی
ولی کو مادربزرگ ؟؟
کو اون فامیل ؟؟
کو اون خونه ؟؟