گاهی خدا انقدر زود
به خواسته هامون جواب میده
ڪه باورمون نمیشه از طرف خدا بوده
اینجاست ڪه میگیم عجب شانسی آوردم!
قدر نشناسیم از بس

کانال لوازم یدکی انرژی
@giligun