کاشته چون درختی بی سایه سقوط کردم چون فرشته در حنجره شیطان