logo پارس کلاب
loading
elide
شوخ، مهربان، شلوغ،صادق، رک
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
amirabdi
elide elide 7 سال

از خدا پرسیدم: چه چیز بشر شما را سخت متعجب میسازد؟ -خدا پاسخ داد:كودكی شان اینكه آنان از كودكیشان خسته میشوند.عجله دارند بزرگ شوند.و بعد دوباره پس از مدتها آرزو میكنند كه كودك باشند. ....اینكه آنها سلامتی خود را ازدست میدهند تا پول بدست آورند و بعد پولشان را ازدست میدهند تا سلامتی بدست آورند. اینكه با اضطراب به آینده مینگرند و حال را فراموش میكنند. و بنابراین نه در حال زندگی میكنند نه در آینده! ...اینكه آنها به گونه ای زندگی میكنند كه گویی هرگز نمیمیرند و به گونه ای میمیرند كه گویی هرگز زندگی نكرده اند!
بیشتر...

elide elide 7 سال

ازدواج در ضرب المثل های جهان! 1:هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت. (ضرب المثل آلماني)2- مردي كه به خاطر " پول " زن مي گيرد، به نوكري ميرود. (ضرب المثل فرانسوي)3- لياقت داماد، به قدرت بازوي اوست. (ضرب المثل چيني)4- زني سعادتمند است كه مطيع"شوهر" باشد. (ضرب المثل يوناني)5- زن عاقل با داماد "بي پول" خوب مي سازد. (ضرب المثل انگليسي)6-زن مطيع فرمانرواي قلب شوهر است. (ضرب المثل انگليسي)7- زن و شوهر اگريكديگر را بخواهند در كلبه ي خرابه هم زندگي مي كنند. (ضربالمثل آلماني)8-داماد زشت و باشخصيت بهاز داماد خوش صورت و بي لياقت . (ضرب المثل لهستاني)9- دختر عاقل ، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح مي دهد. (ضرب المثل ايتاليايي)10-داماد كه نشدي از يك شب شادماني وعمري بداخلاقي محروم گشته اي. (ضربالمثل فرانسوي)11- دو نوع زن وجود دارد؛ با يكي ثروتمند مي شوي و با ديگري فقير. (ضرب المثل ايتاليايي)12- در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن . (ضرب المثل آذربايجاني)13- برا ي يافتن زن مي ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كني. (ضربالمثل چيني)1
بیشتر...

elide elide 7 سال

قبل از این که بخواهی در مورد من و زندگی من قضاوت کنی کفشهای من را بپوش و در راه من قدم بزن از خیابانها ، کوهها و دشت هایی گذر کن که من کردم اشکهایی را بریز که من ریختم دردها و خوشیهای من را تجربه کن ...سالهایی را بگذران که من گذراندم روی سنگهایی بلغز که من لغزیدم دوباره و دوباره برپاخیز و مجدداً در همان راه سخت قدم بزن همانطور که من انجام دادم آن زمان می توانی در مورد من قضاوت کنی

elide elide 7 سال

حوا! کجایی؟؟ دوباره سیب بچین، شاید از اینجا هم بیرونمان کردند.....

elide elide 7 سال

از زﻧﺪﮔﯽ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﮑﺮار ﺧﺴﺘﻪ ام از ﻫﺎی و ﻫﻮی ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺧﺴﺘﻪ ام دﻟﮕﯿﺮم از ﺳﺘﺎره و آزرده ام ز ﻣﺎه اﻣﺸﺐ دﮔﺮ ز ﻫﺮ ﮐﻪ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام دل ﺧﺴﺘﻪ ﺳﻮی ﺧﺎﻧﻪ ، ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ آوخ . . . ﮐﺰﯾﻦ ﺣﺼﺎر دل آزار ﺧﺴﺘﻪ ام ﺑﯿﺰارم از ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺗﻘﻮﯾﻢ روی ﻣﯿﺰ وز دﻧﮓ دﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﻮار ﺧﺴﺘﻪ ام از او ﮐﻪ ﮔﻔﺖ ﯾﺎر ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ وﻟﯽ ﻧﺒﻮد ﺗﻨﻬﺎ و دل ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﯿﺰار و ﺑﯽ اﻣﯿﺪ از ﺣﺎل ﻣﻦ ﻣﭙﺮس ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺴﺘﻪ ام

elide elide 7 سال

تنهایی کبوتریست جلد
هر چه می پرانمش باز می گردد به خانه ام.