سلام دوستان عزيز
آيا سيگار مي کشيد؟؟؟؟؟
بياييد کامنت بزاريد چندوقته که مي کشيد
و از چه مارکي استفاده مي کنيد