{ایـنایـے} کـﮧ تـو پـارکـ تـنـهـا یـﮧ گـوشـﮧ مـیـشـیـنـטּ

و هـنــבزفـرے تـو گوشـشـونـﮧ . .

{ایـنایـے} کـﮧ تـو خـیابـوטּ هـمیـشـﮧ سرشـونـو پـآیـیـن مـینــבازن

و راه میرטּ . .

{ایـنایـے} کـﮧ تـو تـاکسے

هـمیـشـﮧ خوבشونـو مـیچسبونـטּ بـﮧ בر،

کـﮧ کـناریشوטּ مـعذب نباشـﮧ . .

{ایـنایـے} کـﮧ هـمیـشـﮧ سیگارو تا تـﮧ تـهش میکشنـو

از سوزش لبشوטּ میفهمـטּ کـﮧ سیـگار تمـومـ شــבه . . . .

{ایـنایـے} کـﮧ בلشـون واسـﮧ هیشکے تنگ نمیشـﮧ (!)

{ایـــنــــا ،}

ایـنـا رو خیــلے مـواظـبـشـوטּ بــآشـیـــטּ،

ایـنـا واسـﮧ از בستـ בاבטּ {هـیچے} ندارטּ . .

{قبلاً یـﮧ نـفـر هر چـی בاشتــטּ رو ازشـون گرفـتـﮧ} (!)

بیشتر...