تا عاقلان راهی برای خندیدن بیابند دیوانگان هزار بار خندیده اند.