پارس کلاب
loading
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘
✘آیـدیِ لـآیـن:bi-rokh ✘
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
Mahsa-n _-13-_ aliye gifted_man
اخرین بازدیدکنندگان 3402
Aaaainaz sam603 baran1995 javan_irani zahra00 saeedzarei2013 Delmordeh aysanjo0ni jalal Nashrerazban
سنجاق
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 4 سال

بـﮧ سلامتیِ اونے ڪـﮧ وقتے بوכیم {باهاموטּ} حال ڪرכ
اگـﮧ نبوכیم {ازموטּ} یاכ ڪرכ ...!
اونے ڪـﮧ اگـﮧ بوכیم {כعاموטּ} ڪرכ
اگـﮧ نبوכیم {آرزوموטּ} ڪرכ ...!
اونے ڪـﮧ وقتے {بوכیم} خنـכیـכ
اگـﮧ {نبوכیم} نالیـכ ...!
سلامتے اونے ڪـﮧ هر چنـכ {כلخور} بوכ
ولے واسـﮧ {כلخوشے ما} خنـכیـכ ...
پارس کلاب

پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 28 روز

تنهــــــآیـــی یعنــــی :
@پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘
خـــــودتــ بـنـویـســـی ـو خــــودتــ خـــوشتــ بیــــــآد ..×!!
.
.
.
حَـرفـِ دِلِـ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتـ


پارس کلاب

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

نـیـسـتـی "حــــآلِـ" مـــن خــــرـآبــه
نـیـسـتـی "چِـشـمــآم" خـیـســه اَشـکــ
دَستــــآم تــــوـیِ "دستِتــ" نـیـسـتــ
... ـو
دِلَــــم "نـــــآجــــور" شِـکَـسـتــ ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

1396/03/01
شِـش ســـآلــه شُــد غُـــوغــآـیِ سُـکـوتـ ...
شِـش ســـآلــه شُـدم سـیــآه پــوشـه "خــآطــرـآتـ" ...
شِـش ســـآلــه بـــآ اَشکـ ـو بُـغـض ـو دِلـی "بــی قــرـآر" ...
شِـش ســـآلــه بـــآهــآمــه تَـلـخـیــه ـروزـآـیِ "مَــرگـ بــآر" ...
شِـش ســـآلــه دِلَــم پُــره از حــرفـآـیِ "پُـر تِـکـرـآر" ...
شِـش ســـآلــه هَـمـدمـم شُــده دَفـتـرم ـو "خــودکــآر" ...
شِـش ســـآلــه شُـدم نِــویسـنـده ـیِ "بـیـمـــآر" ...
شِـش ســـآلــه دِلَـــم دَرد ـو چـشمـــآنـم "خُـمــآر" ...
شِـش ســـآلــه دـآرم مـیـگـم دُرُستـ مـیـشــه "بـیـخـیـآل" ...
شِـش ســـآلــه هـنـوز هـمـونـم بــه " نــآچــآر" ...
.
.
.
شِـش ســـآلــه "شُـدنـم مُـبـآرکـ"

بیشتر...

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

ایـنـروزهــــــآ ؛
"دِلَـــم" سَــــرد ـو کمـــــی بـآرـآنـیـسـتــ ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

حـــآلـِ دِلَـم خوبــ استــ
آـرـآم ...
گـــوشه اـي نشستــه ـو رويـــآهــآيـش ـرـآ بـــه خـــآكـ مـيسپـــآرد ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

عَـجَـبــ "ســــرد" استـ اشـکـهـــآـیِ دـآغ دیــده ـیِ مـــن ...!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

انـگــــآر قُـرص هــــآیم آلـزـآیـمـر گــرفتــه انـد ؛
یــــآدشـــآن ـرفتـــــه خــــوـآبــ آورنـــد ،
نــــه یـــآدآور ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

Flag Group remains high
We're still
Delnavazan Group:
بـرتـرینـ گـروهـ دـر پـآرس کِـلـآبـ
پارس کلاب

Details:
چـآیـَتـ رـآ تـلـخ نـخـور...
یـکـبـآر صدـآیـم کـن؛
تـمـآم قـنـدهآی دلـم رـآ بـرـآیـَتـ ـآبـ مـیـکـنـم...
The new slogan of the group:
قلبم لج کرده ـاست،،،می گوید یآ بآ ـاو یآ من می ـایستم تو تنهآ برو...!
New music Group:
دانلود موزیک

General Manager and observer group:
@پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘
Management team:
@پآكـ بآز..
@jalal
@sahar
@fateme
@SE BE

http://parsclub.net/pages/delnavazan
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

چـــه نیــــآزـی بــــه کتـــآبـ تـعـبـیـر خـــوـآبـ ؟
مــــآ
یــــآ تَـــرس هــآیـمــآن ـرـآ خـــوـآبـ مـی بـیـنـیـم
یــــآ نـــدـآشتــــه هــایـمــآن ـرـآ ....!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

دِلـتـنـگــی مَـرَضِ عـجـیـبـی استــ ؛

آدم ـرـآ آـرـآم آـرـآم نـــآآـرـآم میکند ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

دَردِ بــــي هَــمـــزَبــــآنــــي مـــــرـآ كُشتــ ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 2 ماه

ایــن ـروزهـــآ از عِشق
نـمـیـتـوـآن دـآستـــآنـی بــــه
بـلـنـدـیِ شَـنـگـول ـو مَـنـگـول نـوشتــ !
چــــه بـــرسد بـــه شیـــریـن ـو فـرهــــآد ...!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/pages/delnavazan
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 3 ماه

مــن ،
دیگــه "حـــآلم"
خوبــ نمیشــه ...
شُــدم کسیکــه ،
"دَردِش"
دَرمــون نمیشــه ..!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 3 ماه

Flag Group remains high
We're still
Delnavazan Group:
بـرتـرینـ گـروهـ دـر پـآرس کِـلـآبـ
پارس کلاب

Details:
چـآیـَتـ رـآ تـلـخ نـخـور...
یـکـبـآر صدـآیـم کـن؛
تـمـآم قـنـدهآی دلـم رـآ بـرـآیـَتـ ـآبـ مـیـکـنـم...
The new slogan of the group:
قلبم لج کرده ـاست،،،می گوید یآ بآ ـاو یآ من می ـایستم تو تنهآ برو...!
New music Group:
دانلود موزیک

General Manager and observer group:
@پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘
Management team:
@پآكـ بآز..
@jalal
@sahar
@fateme
@SE BE

http://parsclub.net/pages/delnavazan
پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـ✘غُوغآےِ سُکـوتــ✘ دِلـنَـوـآـزـآنــ 5 ماه

تمــــآم شهــر
بـــوـیِ عَـطـرِ بهــــآر گــرفتــه
ـو تمــــآم مـــن
بــوـیِ " تـــو "
کُـــجـآیـی
بهــــآر دـآرد مـــی رســد ...!!
.
.
.
حَـــرفِــ دِلِ حَـــرفِــ دِلِ پسرے از تَبـآر פֿـ ـآڪـغُوغآےِ سُکـوتــ

http://parsclub.net/b-del73