کاری نکنین ک آدما به خاطر دوست داشتن شما از خودشون متنفر بشن????????????