اینقدر از زندگی سیرم که حتی روز مرگم را جشن میگیرم