دیگر در دلم هیچ چیز نیست ،
اماده ادم برایه نامردانی که از پشت خنجر میزنند
راه چاره اش یافته ام
دل من فقط یک دل است احساس دل را بجای دیگری انتقال کرده ام