با سلام در این روز پدر یه دعا میکنم
امیدوارم هیچ پدری هیچ پدری شرمنده زن و بچش نشه هیچوقت