حال دنيا را چو پرسيدم من از فرزانه ای
گفت: يا آب است؛ يا خاک است يا پروانه ای!

گفتمش احوال عمرم را بگو؛ اين عمر چيست؟
گفت يا برق است؛ يا باد است؛ يا افسانه ای!

گفتمش اينها که ميبينی؛ چرا دل بسته اند؟
گفت يا خوابند؛ يا مستند؛ يا ديوانه ای!

گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو؟
گفت يا باغ است؛ يا نار است؛ يا ويرانه ای!

???? حديث????
☀️امام رضا علیه السلام☀️

به خدا سوگند اگر کسی خدا و رسولش را حقیقتا دوست بدارد و از امامان پیروی کند پس از مرگ آتش دوزخ بر او نخواهد رسید