سلام دوستان☺
اولین پست بنده????????

برای حذف آدم های سمی از زندگيتان هيچ گاه احساس گناه و خجالت و پشيمانی نکنيد...
فرقی نميکند، از بستگانتان باشد
يا عشقتان يا يک آشنای تازه...

مجبور نيستيد برای کسی که باعث رنج و احساس حقارت در شما ميشود جايی باز کنيد..

جدايی ها تلخ‌اند و آزار دهنده!

اما از دست دادن کسی که باعث آزار
شماست، در حقيقت منفعت است نه خسارت...