دیدی ای دل عاقبت زخمت زدند گفته بودم مردم اینجا بدند
دیدی ای دل ساقه ی جانت شکست آن عزیزت عهدوپیمانت شکست
دیدی ای دل در جهان یک یار نیست هیچکس در زندگی غمخوارنیست
دیدی ای دل حرف من بیجا نبود از برای عشق اینجا جا نبود
نوبهار عمر را دیدی چه شد زندگی راهیچ فهمیدی چه شد