اینم برگه امتحان از پسر یکی از دوستام ببین خانم معلم زیر امضاش چی نوشته