تردیدها به ماخیانت می کنند

تا به آنچه لیاقتش را داریم نرسیم

شکسپیر