خدا آن حس زیبائیست که در تاریکیه صحرا
زمانی که هراس مرگ میگیرد وجودت را
یکی همچون نسیم دشت آهسته میگوید
کنارت هستم ای تنها ...کنارت هستم ای تنها