logo پارس کلاب
loading
Roya
مشخصات
بیشتر
اخرین بازدیدکنندگان 1
Roya Roya 10 ماه

ستاره ها را دانه دانه
باز می کنم,
می خواهم آسمان را
در بیاورم
از تن جهان...

Roya Roya 10 ماه

.
از پنجره ...
نگاه یک " اتفاق" سو سو میزند

اتفاقی که شاید..!
پای مرا به کوچه ی دلت برساند.

و تنها انجاست
که تن زندگی به نفس نفس می افتد

Roya Roya 10 ماه

در زیباترین
عاشقانه های جهان
همیشه "قلب" یک زن در میان است!
زن اگر نباشد
پرنده ی شعر
در شاخه های دفتر هیچ شاعری
پر نمی زند

Roya Roya 10 ماه

نگذار زخمهایت،
تو را به کسی که نیستی،
تبدیل کند!

Roya Roya 10 ماه

مرا از بلنــداے

تمام دوست داشتنهایت بیاویز

تا همگان گمـان کنند

مرا دوست تر میـدارے....

زخمے که بر من زدے

باهیچ بوسـه اے التیامش نیست

مگر بوسـه ے عشـق

Roya Roya 10 ماه

‏همیشه می ترسم ؛

کسانی روکه دوست دارم
یه روز از دست بدم؛
اماباید ازخودم بپرسم
آیا کسی ام هست بترسه
ازاینکه منو یه روز ازدست بده...!؟

IMG_20170412_184454.jpg 60 کیلوبایت