به جــــــــــایی رسیدم...

ک خُــــــــــدام ...

وَقتی نگــــــــــام میکنه...

میگــــــــــه...

چِــــــــــرا هَــــــــــر کاری میکنم...

حالت خـــــوب نِمیشه ؟!.