این اعمال ماست که بین ماتفاوت ایجادمیکند..نه چهره های زشت و زیبا