وقتی دلت ازهمه جامی گیره تنهاجایی که احساس میکنی
همیشه یه جای خالی واسه توهست ویکی هست به حرفات گوش کنه
فقط پیش خداست )نوشته خودم