logo پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
negin_7882 saray
Bano Bano 8 ساعت

.

loading...
Bano Bano 8 ساعت

.

loading...
Bano Bano 8 ساعت

به روزگار گفتند
چرا روی چرخ و فلکِ تو
بعضیا بالان بعضیا پایین؟


لبخند زد و گفت
نگران نباش می چرخه...

Bano Bano 8 ساعت

برای یک روز هم که شده؛
دنبال چیزهایی که نداری نرو !
از چیزهایی که داری لذت ببر

چارلی چاپلین

Bano Bano 8 ساعت

در نبرد بین انسانهای سخت
و روزهای سخت

این انسانهای سخت هستند که می مانند
نه روز های سخت..!

Bano Bano 8 ساعت

جهان بازتابی از خود ماست.

وقتی از خود بیزاریم،از همه بیزاریم
و وقتی به همین که هستیم

عشق می ورزیم،

تمام جهان به نظر فوق العاده و دوست داشتنی می آید

Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

قلمت را بردار
بنویس از همه ی خوبی ها
زندگی
عشق
امید
و هر آنچه بر روی زمین زیباست
گل مریم
گل رز
روی کاغذ بنویس:
زندگی باهمه تلخی هازیباست !

Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

شریف‌ترین دل ها
دلی است که انديشه ی آزار
دیگَران در آن نباشد
شاد کردن دل انسانها
ارزشش بیشتر از سال ها
راز و نیاز نیست

Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

.

loading...
Bano Bano 2 روز

موفق ترین آدما
آنهایی نیستند که
به ثروت یا قدرت
رسیده اند
بلکه
کسانی اند که
هیچگاه
دیگران را نرنجانده اند
دل کسی را نشکسته اند
وباعث غم
هیچکس نشده اند

Bano Bano 2 روز

ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺷﻨﯿﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻧﻪ!

ﻣﯿﮕﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺳﺐ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺧﻮﻧﻪ
ﺭﺩ ﺑﺸﻪ، ﺍﻭﻝ ﺁﺏ ﺭﻭ ﮔﻞ ﺁﻟﻮﺩ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﻪ!!
ﻣﯿﺪﻭﻧﯿﻦ ﭼﺮﺍ؟

ﭼﻮﻥ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺗﻮ ﺁﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﻭ
ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﭘﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ! ﭼﻮﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﻮﻋﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ ﺗﻮ ﺁﺏ...
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ...

ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﺎ:
ﺭﻭ ﺩﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﺭﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ،
ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﻤﻮﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺎ ﻣﯿﺬﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺭﺩ ﻣﯿﺸﯿﻢ..!!

Bano Bano 2 روز

صبورانه در انتظار زمان بمان
هر چیزدر زمان خودش رخ
می‌دهدباغبان حتی اگر باغش
را غرق آب کند،
درختان خارج از فصل خود
میوه نمی‌دهند

loading...