logo پارس کلاب
loading
Bano
مشخصات
بیشتر
برخی دنبال شده‌گان
negin_7882 saray
Bano Bano 19 ساعت

.

loading...
Bano Bano 19 ساعت

پیرشدن به سن نیست!!!
به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی..
عاشق نشوی،هدیه ندهی..
محبت نکنی،مهمانی نروی..
پیری به سن نیست...
به کیفیت دل است!!

loading...
Bano Bano 19 ساعت

.

loading...
Bano Bano 19 ساعت

.

loading...
Bano Bano 19 ساعت

امیدم را لا به لای پیچیدگی های زندگی از
دست نمی دهم …!!!
مهمترین چیز در زندگی اینه که باور کنیم تا
وقتی زنده‌ایم اصلاً دیر نیست…

Bano Bano 19 ساعت

خوشبختی مانند "تلفن" است!

اگر دیگران نداشته باشند،

به هیچ درد شما نخواهد خورد!

برای دیگران آرزوی خوشبختی داشته باشید"

loading...
Bano Bano 19 ساعت

.

loading...
Bano Bano 19 ساعت

هیچ بارانی ردپای خوبان را
از کوچه های خاطرات نخواهد شست
دوست داشتن خوبان همیشه گفتنی نیست
گاه سکوت است
گاه نگاه مهربان
گاه دعا از دل و جان
وگاهی یک پیام

Bano Bano 6 روز

.

loading...
Bano Bano 6 روز

.

loading...
Bano Bano 6 روز

قلب؛
خاک خوبی دارد
هر دانه که در آن بنشانی
از هر جنس،از همان جنس
صدها دانه برمیداری...
اگرذره ای نفرت کاشتی،
خروارها نفرت درو خواهی کرد
واگردانه اي از محبت نشاندی،
خرمنهابرخواهی داشت

loading...
Bano Bano 6 روز

.

loading...
Bano Bano 6 روز

زندگی کوتاهه بخندسپاسگزارباش نفس عمیق بکش،قدربدون,بزرگ آرزوکن شادی قسمت کن!بی قیدوشرط عشق بورزآرزو کن به دیگران کمک کن,امیدداشته باش مهربان سخن بگو.بیاموز

loading...
Bano Bano 6 روز

زندگی هرچقدر هم که بد به نظر برسه،
همیشه کاری هست که بشه انجام داد و
توش موفق بود !
تا زمانی که زندگی هست
امید هم هست..

loading...
Bano Bano 6 روز

تو باید از درون به بیرون رشد کنی،
هیچ کس نمی تواند
به تو آموزش بدهد،
هیچ کس نمی تواند تو را معنوی کند
هیچ آموزگار دیگری
جز روح خودت وجود ندارد...!