‎دلـــــم آغــــــوش آن نامحــــرمی را میخواهد ک
‎شـــــرعـــــی بودنــــش را فقط
‎خـــــــودم میدانم و دلـــــــــم ...

????
????????????????????????