هیچی ندارم برای گفتم
چون دنیا حرفا ها را جلو جلو میزند