انقدر بزرگ شده ام ڪه میفهمم بعضی وقتا چقدر دارم بچگانه اشتباه میڪنم.