من خوبم ...
خوب خوب ...
از اون خوب هایی که وقتی می گویم خوبم
نفسم به شماره میفته
و گونه هام با اشک چشام خیس میشه
آره ، من خوبم ...
فقط گاهی قلبم از درون تیر میکشه
من خوبم عالی تر از همیشه ‌...