می بوسمت امشب، گناهش به "جهنم"
فوقش مرا می برند آخر به ،"جهنم"

گویند بهشت و عسل و لشکرِ حوری
فعلا، بهشت و عسلش هم ،به "جهنم"

در عشق توام نصیحت و پند چه سود
زهراب چشیده ام مرا قند چه سود

گویند مرا که بند بر پاش نهید
دیوانه دلست پای در بند چه سود...!!!