برای دوست داشتن دیگران...
لازم نیست که هر
بار آنهاراببوسید
ویامدام تکرار کنید
که دوستشان دارید
بلکه عشق حقیقی آن
است که دیگران راکمتر
درمعرض قضاوت
قراردهید
وبگذارید
خودشان باشند