▪خداحافظ قهرمان محسن حججی عزیز...

《 سفرت بخیر اما تو و دوستی خدا را چو از این کویر وحشت بسلامتی گذشتی به شکوفه ها به باران برسان سلام ما را》

حضرت ولیعصر "عج"،خانواده محسن عزیز ، ملت ایران تسلیت...

????????????????????????