خُـــــــدایـــایــابَرگَردون عقبـــــ
یــابِزَن بِــــرهـِ جِلـــــــو
ایـــنجاے دُنـــــــیابَدجُــــور دِلَمـــ گِرِفتـــہ