هیتلر ...
موسیلینی ،
استالین ،
ناپلئون ،
همه احمق بودند ...!

کدام مرد عاقلی به جایِ
بافتن موی معشوقه اش ،
عمرش را صرف جنگ می کند ...!

بیا در لا به لای ورقه هایِ ،
این کتاب، همدیگر را ببوسیم ...!
نگران آبرو هم نباش !

اینجا
هیچکس
کتاب
نمی خواند ...!