اهای رفیق.تو میدانی که دل سوز تو دارد،تمام لحظه ها را میشمارد،قبولت هست این نیلوفر عشق،سرش بر دوش نامحرم گذارد؟