تنهایی یعنی...
آدم های درست را
در زمان درست
ندیدن ...