۞ ↫رُۈزا خـواَب➺ ِ■┅

۞ ↫شَ٘بـٰا بیـ٘دار➺ ِ■┅

۞ ↫ېه رُۈحِ٘ بٖېـ٘٘مـٰاَر➺ ِ■┅

۞ ↫قُ٘ـفڸ رُۈ صَٖ٘فِحـهِٰ گُۈشٖ٘ـیِٰ➺ ِ■┅

۞ ↫کُلِ زِن٘دگـیِٰ رُۈ رېٖـتم ٺِٖک٘ـراَر➺