زندگی بی رحم ترازاونی هست که خیال می کنید معامله گر بدی هست و باآدم بدجورمعامله می کند عزیزمان را ازمامیگیرد و عزیز دیگری را به کسی می دهد انصاف نیست ... من جلوی زندگی نباید شکست بخورم چون زندگی رحم نمی کنه نظرتون چیه