دم همه دختر پسرای کرمانشاهی گرم تو تمام دنیا فقط بچه کرمانشاهیه که پرچم ایرانو میبره بالا