?? به سلامتی من ??
↹ منی که الان↹
↙دلم گرفته↘
✧ و کسی نیست✧
↿ بگه چه مرگته↾
⬇منی که دلخوشیم⬇
◥شده دنیای مـــــجازی◤
◣منی که خوشی◢
⬆بهم نیومده⬆
↶منی که از همه↷
↞رو دست خوردم↠
✌منی که مرحمه✌
??دله همه شدم ولی??
✨کسی مرحم دلم نشد✨
??منی که با هر ??
??اهنگی زدم زیر گریه??
✊منی که بغضمو✊
??جلو همه قورت??
??میدم که یه??
?? ??وقت گریه نکنم??
??منی که پیش همه ??
??از همه شادتر??
↩دیده می شم↪
?? سلامتیه منی که کسی دوسش نداره؟؟
♨اره به سلامتی من♨
بیشتر...