متن جالب يک کارت عروسي


آخر اين هفته جشن ازدواج ما به پاست

با حضور گرم خود در آن صفا جاري کنيد

ازدواج و عقد يک امر مهم و جدي است

لطفا از آوردن اطفال خودداري کنيد

بر شکم صابون زده ،آماده سازيدش قشنگ

معده را از هر غذا و ميوه اي عاري کنيد

تا مفصل توي آن جشن عزيز وباشکوه

با غذا و ميوه آن جشن افطاري کنيد

البته خيلي نبايد هول و پرخور بود،هان!

پيش فاميل مقابل آبروداري کنيد

ميوه،شيريني،شب پاتختي مان هم لازم است

پس براي صرفه جويي اندکي ياري کنيد

گرکسي با ميوه دارد مي نمايد خودکشي

دل به حال ما و او سوزانده،اخطاري کنيد

موقع کادو خريدن چرب باشد کادوتان

پس حذر از تابلو و ساعات ديواري کنيد

هر چه باشد نسبت قومي تان نزديکتر

هديه را هم چرب تر ز روي ناچاري کنيد

در امور زندگي ، دينار اگر باشد حساب

کادو نوعي بخشش است،آن را سه خرواري کنيد

گرم بايد کرد مجلس را از اين رو گاه گاه

چون بخاري بهر تنظيم دما کاري کنيد

کي دلش مي خواهد آخر در بيايد سي دي اش؟

با موبايل خود مبادا فيلم برداري کنيد

در نهايت مجلس مارا مزين با حضور

بي ادا و م
بیشتر...