☜اَخــلاقَـم اینطــوریــه☞✊✔️

تــا جایــی بـاهـات راه ???? مــیام ✔️

✔️کــِه بــاهـام روراســت بــاشـی✔️

✔️اگــه نـَباشــی اِدامــِه مـَسیـرو✔️

✔️از روت رَد مــیـشَـم...????✔️

⇜شــــَــک نــــــَکُن...