سلام دوستان دارم میرم ازاینجا حوصلم سرمیره اگه شد میام نشدم حلال کنید خدانگهدار