به حکم مرجع اعلم که عشق نامش هست

لب تو فطریه اش بوسه های کشدار است !