سلام توروخدایکی من را اد کنه از این برنامه سردرنمیارم کمکم کنه